Belegging

Vakantiehuis als belegging
Onderzoek heeft uitgewezen dat de verkoop van recreatief onroerend goed in Nederland niet is gestagneerd. Daarnaast is het verhuren van een vakantiehuis de afgelopen jaren een serieus alternatief gebleken ten opzichte van de traditionele beleggingsvormen en andere financiële producten.

De combinatie van een gewilde locatie, een kwalitatief hoogwaardig product, het eigen gebruik, de verhuurmogelijkheden en een uitstekend rendement maakt een belegging van één van deze vrijstaande woningen tot een interessant alternatief.

BTW (onroerend)
De levering van een nieuwe recreatiewoning of een recreatiewoning die uiterlijk twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, is belast met 21% BTW.

De levering van een recreatiewoning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, is in beginsel vrijgesteld van BTW. De koper en verkoper kunnen er echter gezamenlijk voor kiezen deze levering wel in de BTW-heffing te betrekken (ook wel optie BTW belaste levering genoemd). Het voordeel hiervan is dat de verkoper geen BTW aan de Belastingdienst moet terugbetalen, indien hij minder dan 10 jaar geleden de recreatiewoning met BTW heeft gekocht of ingrijpend heeft verbouwd. Het betreft hier een zogenaamde herziening van de BTW (zie overige zaken).

Aan de optie voor belaste levering zijn voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

1. De koper moet de recreatiewoning voor minimaal 90% aan BTW belaste prestaties gebruiken, en
2. De optie BTW belaste levering moet blijken uit de notariële akte.

Op grond van een goedkeuring van het ministerie is in ieder geval sprake van BTW-ondernemerschap als de recreatiewoning ten minste 140 dagen per jaar wordt verhuurd. Ook indien er een voornemen bestaat de recreatiewoning bedrijfsmatig te exploiteren kan sprake zijn van het ondernemerschap voor de BTW. Uit de rechtspraak blijkt dat het BTW-ondernemerschap niet wordt aangenomen, indien een particulier de recreatiewoning heeft gekocht met de bedoeling deze in de eerste plaats zelf te gebruiken en in de periode, dat de woning niet voor eigen doeleinden wordt gebruikt, deze eventueel te verhuren aan derden. Indien sprake is van het BTW-ondernemerschap, dan wordt bij de verhuur van een recreatiewoning automatisch ook aan de eerste voorwaarde voor optie voor belaste levering voldaan. Immers, deze verhuur voor korte verblijven is belast met het verlaagde BTW-tarief van 6%.

De BTW op de aankoop- en de exploitatiekosten (zoals onderhoud- en energiekosten) kan als voorbelasting in aftrek worden gebracht, voor zover de recreatiewoning wordt verhuurd met BTW. De voorbelasting die toegerekend moet worden aan het privégebruik, komt (vanaf 2011) niet langer voor aftrek in aanmerking. Bij wisselend privé-/zakelijk gebruik zal na het jaar van aankoop nog 9 jaar lang een correctie van de in aftrek gebrachte aankoop-btw mogelijk zijn. Voor de berekening van deze correctie wordt aangesloten bij de regels van de herziening (zie overige zaken).

BTW-ondernemerschap
Indien voldaan wordt aan de voorwaarden van het BTW-ondernemerschap, moet men zich bij de Belastingdienst als zodanig aanmelden (zie: www.belastingdienst.nl).

Gaat de Belastingdienst akkoord met de gegevens, dan zal er een BTW-nummer worden toegekend en moet u periodiek (hoogst waarschijnlijk eenmaal per kwartaal) een BTW-aangifte indienen.

Bij rubriek 1b van deze aangifte geeft u in de eerste kolom het bedrag aan waarover omzetbelasting is berekend aan de huurders; in de tweede kolom vermeldt u het BTW-bedrag (6% x bedrag van de eerste kolom). Bij rubriek 5b geeft u de aftrekbare BTW (in de kosten) aan.

Kleine Ondernemersregeling (KOR)
Wat betreft de BTW willen wij nog opmerken dat bij de verhuur van de recreatiewoning de kleine ondernemersregeling (afgekort: KOR) van toepassing kan zijn. Deze KOR houdt in dat een BTW-ondernemer, die op jaarbasis per saldo (dus na aftrek van de voorbelasting) niet meer dan € 1.883 aan BTW verschuldigd is, een belastingvermindering kan krijgen.

Deze vermindering wordt als volgt berekend:
- bedraagt de per saldo verschuldigde omzetbelasting minder dan € 1.345, dan hoeft men in het geheel niets af te dragen aan de Belastingdienst;
- bedraagt de per saldo verschuldigde omzetbelasting minimaal € 1.345, doch maximaal €1.883, dan is de vermindering 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het af te dragen bedrag.

Het bedrag van de aldus vastgestelde belastingvermindering moet bij rubriek 5d van het aangiftebiljet worden ingevuld. Blijkt na afloop van het kalenderjaar dat het bedrag van de KOR wordt overschreden, dan zal de reeds genoten belastingvermindering moeten worden terugbetaald.

Inkomstenbelasting (onroerend)
Het bezit van een recreatiewoning wordt voor de inkomstenbelasting in beginsel belast in box 3.

Voorwaarde voor box 3 is, dat de recreatiewoning niet als hoofdverblijf wordt gebruikt en op normale wijze wordt beheerd. De huuropbrengsten zijn dan ook niet belast in box 1. Op normale wijze beheren houdt in dat bij meerdere recreatiewoningen, naast het innen van de huur, niet al te veel arbeidsintensieve werkzaamheden (onderhoud, etc.) door de verhuurder zelf wordt verricht. Gebeurt dat wel dan kan de belastingdienst het standpunt innemen dat zowel de netto-huuropbrengsten als de toekomstige waardeveranderingen van de recreatiewoning progressief belast worden in box 1 tegen maximaal 52%.

Voor de belastingheffing van box 3 en vrijstellingen, verwijzen wij naar onderdeel (eigen gebruik) inkomstenbelasting.

 

terug

 

o2planrealisatie.jpg

Lindeloof Vastgoed BV

Christiaan Huygensweg 31
3225 LD Hellevoetsluis
info@zuytlandbuiten.nl

Logo lindeloof vastgoed

Cloudfaction, internetspecialisten. Lindeloof Vastgoed®